School of Business and Economics

Research

Xuecong Li

Photo of  Xuecong Li

Doctoral Researcher

Supervisors: Prof. Xiaohui Liu and Dr Helen Xia