Mathematical Sciences

News and events

23 July 2018 - 27 July 2018

Stochastic Dynamical Systems and Ergodicity

About this event

Workshop on Stochastic Dynamical Systems and Ergodicity 

Click here to visit event website and view the programme

Confirmed speakers: 

Rainer Buckdahn (Brest and Shandong)

Hans Grauel (Frankfurt) 

Dan Crisan (Imperial) 

Shizhan Fang (Bourgogne) 

Maria Garrido-Atienza (Sevilla)

Ben Hambly (Oxford)

Jialin Hong (CAS)

Wen Huang (University of Science and Technology of China)

Jeroen Lamb (Imperial)

Xue-Mei Li (Imperial)

Zenghu Li (Beijing Normal University)

Zeng Lian (Sichuan)

Kening Lu (Brigham-Young and Sichuan)

Terry Lyons (Oxford)

Ian Melbourne (Warwick)

Shige Peng (Shandong)

Yanxia Ren (Peking)

Michael Scheutzow (TU Berlin)

Bjorn Schmalfuss (Jena) 

Michael Tehranchi (Cambridge)

Michael Tretyakov (Nottingham)

Jianglun Wu (Swansea)

Zhen Wu (Shandong)

Xicheng Zhang (Wuhan)

Weian Zheng (East China Normal University)